3. 4. 2020

COVID-19: Umožňují krizová opatření zachování prodeje zbraní a střeliva? [aktualizováno]

Krizová opatření reagující na nástup pandemie COVID-19 zahrnují také omezení maloobchodního prodeje. Nejasnost textu krizových opatření vedla k nejednotnému přístupu držitelů zbrojních licencí k pokračování v prodeji zbraní a střeliva. Některé prodejny zbraní a střeliva zůstaly zcela uzavřené, zatímco jiné zachovaly omezenou činnost fyzického “výdeje” zboží v rámci svého e-shopu. Tento článek se blíže věnuje krizovým opatřením v oblasti maloobchodu a jejich dopadu na prodejny zbraní a střeliva.

Krizová opatření v oblasti maloobchodu

Výklad platného práva je komplikován překotným vydáváním jednotlivých opatření. Proto si prosím zkontrolujte, že při čtení tohoto článku již neplatí zcela jiné, novější opatření.

 • Ve dnech 14. března až 24. března bylo účinné usnesení vlády č. 211 vydané pod č. 82/2020 Sb.: “Vláda zakazuje (…) maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: (…) prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně. V seznamu výjimek není prodej zbraní a střeliva.
 • Ve dnech 24. března až 1. dubna bylo účinné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN: “Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou těchto prodejen (…) pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny.” V seznamu výjimek prodej zbraní a střeliva není. Pro kombinované prodejny může být zásadní výjimka pro krmiva a další potřeby pro zvířata – pokud představují převážnou část činnosti provozovny.
 • Ode dne 1. dubna nabylo účinnosti téměř totožné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN: “Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: (…) pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny.” Seznam výjimek doznal dalších změn, nicméně stále mezi nimi nejsou prodejny zbraní a střeliva. Výjimka pro prodejny s převážnou činností spočívající v prodeji krmiva a dalších potřeb pro zvířata zůstala zachována.

V souvislosti s krizovými opatřeními se také často hovoří o “výdejovém okénku”. To jednotlivá opatření uvádějí v souvislosti s provozovnami stravovacích služeb, nikoliv v případě jiných provozoven.

Výdejny internetových obchodů

Jak plyne z výše uvedeného shrnutí, pouze úvodní usnesení vlády obsahovalo explicitní výjimku pro “prodej přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky“. Neuvedení této výjimky v následujících opatřeních nicméně nemá zásadní dopad.

Zákaz totiž směřuje na “maloobchodní prodej v provozovnách“. Provozovnou se podle živnostenského zákona “rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna.”

Maloobchodní prodej” zákon nedefinuje. Zpravidla se jím rozumí prodej zboží podnikatelem koncovému zákazníkovi, typicky (avšak ne vždy) spotřebiteli. Samotný “prodej” také není definován, zpravidla půjde o uzavření kupní smlouvy na konkrétní zboží.

Existující výklady

Držitelé zbrojních licencí se poměrně přirozeně obracejí na svého primárního regulátora, tedy Policii České republiky či Ministerstvo vnitra. Ti ale buďto odpověď neposkytují vůbec (ostatně jde o opatření Ministerstva zdravotnictví), nebo poskytují odlišné odpovědi stylem co úředník, to jiný názor.

Naopak zájmové sdružení Asociace pro elektronickou komunikaci v článku z 18. března uvedlo: “Zákazníci e-shopů mohou využívat jak doručení zboží domů, tak i vyzvednutí na výdejních místech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na svém webu v části věnované otázkám a odpovědím ohledně obchodu s nepotravinářským sortimentem uvedlo: “V případě Alzy, Mall, CZC a dalších obdobných maloobchodů je zcela nezbytné, aby bylo dodržováno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ve kterém se zakazuje volný pohyb osob na území ČR s výjimkou nezbytně nutných pochůzek za účelem obstarání životně důležitých potřeb. Maloobchodník je povinen zajistit plnění uvedeného opatření. Pokud chce svoji obchodní aktivitu zachovat v tomto nouzovém období, musí zajistit, aby výdej zboží byl realizován mimo provozovnu, například přes výdejní box, okénko atp., nebo jiným způsobem, který zajistí minimální osobní kontakt. Doporučujeme výdej realizovat přednostně prostřednictvím přepravních společností.

Zásadní nicméně je, že žádný výklad nevzešel od Ministerstva zdravotnictví ani od krajských hygienických stanic. Toto jsou přitom správní úřady, které budou rozhodovat o případném uložení pokuty dle §92k odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. za neprovedení uložených opatření. Maximální výše pokuty je zde 1.000.000 Kč.

Interpretační vodítka

Zákaz volného pohybu osob

Ministerstvo zdravotnictví žádný výklad neposkytlo. Interpretační vodítko je tak nutno hledat v  mimořádném opatření zakazujícím volný pohyb osob. To také za poslední měsíc existuje již v třetí účiné verzi, naposledy jde o MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN.

Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (…)
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, (…)
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace (…).”

“Nařizuje se osobám pobývajícím na území České republiky

 • omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1., (…)
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu,
 • a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Vyzvednutí zásilek od třetích osob

Ještě zásadnější interpretační vodítko představuje následující výjimka ze zákazu maloobchodního prodeje v provozovně: “provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany“.

Pokud současné opatření umožňuje vyzvednutí zboží či zásilky od třetí osoby, pak logicky musí být umožněno také vyzvednutí vlastního zboží prodávaného distančně. Opačný výklad by byl absurdní: umožňoval by vyzvednutí zbraní prodejce A v prodejně B a vyzvednutí zbraní prodejce B v prodejně A, avšak nikoliv A v prodejně A a B v prodejně B.

 

Jak to tedy je?

Přímé doručení zbraně kupujícímu

Krizové opatření účinné k datu publikace tohoto článku zakazuje maloobchodní prodej v provozovnách. Na prodej realizovaný mimo provozovnu, tedy například přes internet či telefonicky, se nevztahuje.

Prodejci zbraní se mohou pohybovat v rámci výkonu své podnikatelské činnosti, a tedy mohou realizovat prodej zbraní a střeliva jejich přímým doručením koncovým zákazníkům.

Prodej dálkovými prostředky a výdejní místo

Obyvatelé obecně se smějí volně pohybovat po dobu nezbytně nutnou k zajištění základních životních potřeb. Těmi ve vztahu ke zbraním a střelivu jistě bude zájem na zajištění ochrany života a zdraví, když v České republice 80% legálních držitelů má své zbraně za účelem ochrany života, zdraví a majetku. K zajištění základních životních potřeb – potravin – je dále vhodný i lov, který je v České republice umožněn pouze prostřednictvím palných zbraní.

V České republice se ustálila praxe, kdy je při účinnosti současných krizových opatření prodej uskutečněný dálkovými prostředky zakončen výdejem zboží na výdejním místě prodejce. K prodeji zbraní a střeliva by se v tomto směru mělo přistupovat stejně. Vzhledem k absenci autoritativního výkladu ale nelze vyloučit, že aktivní úřednický šiml přijde dodatečně s přesně opačným přístupem. Za účelem předejití případné zdlouhavé a finančně náročné soudní při nelze než doporučit požádat o písemný (alespoň emailový) výklad příslušnou krajskou hygienickou stanici.

Vedle potvrzení krajské hygienické stanice lze dále doporučit:

 • Dálkovými prostředky musí být uzavřena kupní smlouva. Nepostačuje pouze “objednávka”, která by byla finalizována ve chvíli předání.
 • Dálkové prostředky neznamenají pouze e-shop. Může jít také o výměnu emailové komunikace. Teoreticky také telefonicky, avšak v takovém případě hrozí případná následná důkazní nouze ohledně prokazování uzavření smlouvy mimo provozovnu.
 • Při uzavírání smlouvy dálkovými prostředky je nutno pamatovat na zvláštní práva kupujícího, např. dle § 1820 a násl OZ.
 • Náležitostí kupní smlouvy je závazek uhradit kupní cenu, nikoliv samotné provedení úhrady. Tj. zaplacení může být provedeno i na místě. “Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 • I při existenci výdejního místa by měla být provedena přiměřená opatření k zajištění, že nedojde k shluku více než 2 osob, případně k zajištění dvoumetrových rozestupů.

AKTUALIZACE 15.4.2020: Ministerstvo vnitra vydalo výkladové stanovisko, které dochází ke stejným závěrům, jako jsou uvedeny v tomto článku z 3.4.2020. Plné znění stanoviska naleznete zde.

 

Tomáš Gawron, advokát - právní služby v oblasti zbraní a střeliva.

Tomáš Gawron, advokát – právní služby v oblasti zbraní a střeliva.

Závěrem

V době rozdělení Polska byla rakouská část označována za nejhorší místo k podnikání: “Když obchoduji v Rusku, tak vím, že musím dát úředníkovi úplatek. Když v Prusku, tak vím, že nesmím dát úředníkovi úplatek. Jenom v Rakousku je někdy úplatek nezbytný, jindy člověka přivede do vězení.

Jak ukazuje anabáze přijímání koronavirových opatření v oblasti maloobchodu a absence autoritativního výkladu, rakouská tradice přístupu k podnikání má u nás stále velmi hluboké kořeny.


Související: COVID-19: Pořízení zbraně pro sebeobranu v době účinnosti pandemických opatření

Sdílejte toto téma s přáteli:

Kontakt

Tomáš Gawron, advokát
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5

Pro sjednání osobní schůzky či pro další informace mne prosím
kontaktujte na následujícím telefonním čísle či emailu:

Tel.: +420 732 32 36 38
Email: advokat@gawron.cz
Datová schránka: a44qpi2

Ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuji, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora, detaily naleznete zde.

 

Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., advokát      |      Ev. číslo České advokátní komory: 16826      |      IČ: 04836880