28. 11. 2019

Rozvod: základní informace, jednotlivé kroky, délka řízení, na co se připravit a co očekávat

Rozvod - soudní místnost

Příprava na rozvod

Rozvod se může stát dlouhým, nervy drásajícím a finančně vyčerpávajícím procesem. Pro co nejhladší průběhu je důležitá pečlivá příprava. Účelem tohoto krátkého shrnutí je provést klienta nejvýznamnějšími kroky, které jej budou čekat v průběhu rozvodového řízení.

Postupujte s rozmyslem

Vše si promyslete a nejprve se poraďte o dalším postupu s advokátem. Ujasněte si, jaká máte očekávání. Ať už se budete snažit dosáhnout dohody o rozvodu nebo pracovat na urovnání vztahu, mějte přehled o možných způsobech rozvodu.

Zajištění soukromí

V prvé řadě si zajistěte naprosté soukromí. Toto zahrnuje zejména výměnu všech hesel, od elektronických k mobilu, internetové bance a emailu až po fyzické, např. u trezoru se zbraněmi.

Nezletilé děti

Manželství nemůže být rozvedeno, dokud soud nerozhodne o péči o děti. Nejprve tedy bude probíhat řízení o péči o děti. Ty mohou být svěřeny do péče jednoho z rodičů, do střídavé péče nebo se souhlasem obou rodičů také do společné péče. Soud bude preferovat rozhodnutí, které by bylo v souladu s dohodou rodičů a v závislosti na věku dětí také s jimi vyjádřeným názorem.

Vytvoření přehledu o majetku

Vytvořte si přehled veškerého majetku. V rámci přehledu je potřeba rozlišit zda-li došlo k úpravě majetkového režimu, např. smluvně („předmanželská“ smlouva), nebo soudním rozhodnutím, apod., či nikoliv.

 • Dále je nutné majetek rozlišit dle následujících kategorií:
  • majetek, který je ve společném jmění manželů („SJM“), což by standardně mělo být vše, co nabyl jeden manžel nebo nabyli oba manželé za trvání manželství;
  • majetek, který slouží k osobní potřebě jednoho z manželů (ne v případě věcí nikoliv obvyklé osobní potřeby – např. drahocenný kožich, nebo v případě věcí majících mimořádnou hodnotu, např. drahá vědecká knihovna, pokud byly pořízeny za prostředky ze SJM),
  • majetek ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, tj. ten, který:
   1. nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
   2. nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
   3. nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Vytvoření přehledu dluhů

Vytvořte přehled dluhů s rozlišením na dluhy, které jsou a nejsou součástí společného jmění.

Vytvoření přehledu ideálního rozdělení majetku a dluhů po rozvodu

Po vypracování přesného přehledu majetku a dluhů je potřeba vytvořit si názor na ideální způsob rozdělení majetku po rozvodu. K němu je vhodné již nyní doplnit očekávané výhrady protistrany a udělat si jasno v tom, kde končí hranice případných možných ústupků.

K tomu v detailu v poslední části článku.

Předpokládané porozvodové řešení bydlení

Kromě samotného právního rozdělení vlastnictví majetku je ve vztahu k bytu/domu, v němž se nachází společná domácnost, nutné si vytvořit plán týkající se budoucího bydlení obou manželů.

Předpokládaní porozvodové řešení vyživovací povinnosti

Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.

Při rozhodování o výživném nebo o jeho výši vezme soud zřetel, jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno, jakož i zda

 1. si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka,
 2. si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem,
 3. se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost,
 4. se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo
 5. je dán jiný obdobně závažný důvod.

Případně může existovat vyživovací povinnost vůči jiným osobám (např. zletilým dětem).

Způsoby rozvodu a rychlost soudního řízení

Rychlost rozvodového řízení

Existují dvě možné cesty rozvodu. Tzv. „sporný“ a rozvod dohodou.

V případě neexistence nezletilých dětí může rozvod dohodou proběhnout relativně rychle. V závislosti na tom, který soud bude o rozvodu rozhodovat, můžete v případě rozvodu dohodou očekávat konečné rozhodnutí již za pouhých pět týdnů od podání návrhu (takto rychle v roce 2019 rozhodl Okresní soud pro Prahu východ ve věci mé klientky). Samotnou dohodu vám dokáži připravit do týdne po té, co dostanu přesné instrukce k jejímu obsahu (viz předchozí část článku). V ideálním případě tedy můžete být rozvedeni během měsíce a půl od prvního kontaktu s advokátem.

Opačný extrém může představovat sporný rozvod, zejména pokud mají oba rodiče výrazně odlišný názor na péči o děti. V takovém případě můžete očekávat až několikaleté řízení.

Sporný rozvod

Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

V případě sporného rozvodu (kdy není podán společný návrh nebo protistrana se k návrhu na rozvod nepřipojí) soud musí existenci rozvratu a jeho příčin zjišťovat.

Nesporný rozvod

Při nesporném rozvodu se rozvrat nezjišťuje. Tento postup je možný, pokud manželství trvalo nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí. Manželé shodně tvrdit existenci rozvrazu manželství a musí se dohodnout na úpravě svých majetkových poměrů, bydlení a případně také výživného. Dohoda musí být písemná s úředně ověřenými podpisy.

Po rozvodu

Katastr nemovitostí, změna příjmení

Po rozvodu je potřeba učinit celou řadu kroků, např.:

 • podat návrh na katastr nemovitostí za účelem provedení změny vlastnictví,
 • rozhodnout se o případné změně příjmení v případě manžela, který převzal příjmení druhého (do šesti měsíců),

Rozdělení společného jmění

Společné jmění manželů může být rozděleno třemi způsoby:

 • dohodou, která by se přiložila jako příloha k rozvodu dle čl. 3.2 výše,
 • soudem – pokud by bylo manželství rozvedeno ve smyslu čl. 3.1, lze následně podat žalobu na vypořádání společného jmění,
 • fikcí (“automaticky” po třech letech od rozvodu).

Domluvte si schůzku!

Že je toho trochu moc? Nenechte se tím zahltit. Domluvte si se mnou schůzku – celý proces Vám podrobně vysvětlím a pokud se rozhodnete využít mých služeb, provedu Vás až ke zdárnému konci.

Pokud hledáte rozvodového právníka, mohu Vám nabídnout nejen špičkovou odbornost, ale také bezbřehé odhodlání a vysoké nasazení.

Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., advokát

Sdílejte toto téma s přáteli:

Kontakt

Tomáš Gawron, advokát
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5

Pro sjednání osobní schůzky či pro další informace mne prosím
kontaktujte na následujícím telefonním čísle či emailu:

Tel.: +420 732 32 36 38
Email: advokat@gawron.cz
Datová schránka: a44qpi2

Ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuji, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora, detaily naleznete zde.

 

Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., advokát      |      Ev. číslo České advokátní komory: 16826      |      IČ: 04836880